Categories
Uncategorized

Beleggen in de BV als gunstig alternatief voor box 3 beleggen

Zoals tijdens Prinsjesdag bekend is gemaakt, stijgt de vermogensrendementsheffing met ingang van 2017 naar maximaal 5.5%. Voor veel vermogende Nederlanders een onbegrijpelijke aanpassing, aangezien zij de afgelopen jaren veelal nauwelijks rendement op hun vermogen hebben behaald.

Wat verandert er nu exact:

  • de box 3 vrijstelling wordt verhoogd naar € 25.000;
  • vanaf een bedrag van € 25.000 tot een bedrag van € 100.000 geldt een rendementsheffing van 2,9%;
  • vanaf een bedrag van € 100.000 tot en met een bedrag van € 1.000.000 geldt een rendementsheffing van 4,7%;
  • vanaf een bedrag van € 1.000.000 geldt een rendementsheffing van 5,5%;
  • het percentage van de rendementsheffing wordt jaarlijks aangepast.

Het voorgaande betekent dat bij een vermogen van € 2.000.000 een bedrag van ongeveer € 30.000 aan inkomstenbelasting betaald moet worden, hetgeen neerkomt op een percentage van 1,5%. Indien het bedrag van € 2.000.000 in zijn geheel bestaat uit liquide middelen waarop een rentepercentage wordt ontvangen van 1%, dan wordt over de rente inkomsten 150% aan inkomstenbelasting betaald!

Stel het bedrag van € 2.000.000 wordt ingebracht als kapitaal in een nieuw op te richten BV. Over de inkomsten is nu nog maximaal 40% belasting verschuldigd, namelijk 20% vennootschapsbelasting en 25% aanmerkelijkbelangheffing.

Door het vermogen van € 2.000.000 in te brengen in een BV wordt in het bovenstaande voorbeeld jaarlijks ongeveer een bedrag van € 22.000 aan belasting bespaard. Met de huidige lage rentestand is het aantrekkelijk om beleggen via een BV in overweging te nemen. Het omslagpunt ligt bij een rendement van ongeveer 3,75%.

Van der Mark & Partners beschikt over gedegen kennis op dit gebied. Voor nader advies kunt u contact opnemen met Andy van der Mark (andy@vandermark.com).

Categories
Uncategorized

Tips bij onderhandelen met de Belastingdienst

De do’s en dont’s bij onderhandelingstrajecten met de Belastingdienst. Van der Mark & Partners heeft jarenlange ervaring met het begeleiden van fiscale boekenonderzoeken en het ten behoeve van onze cliënten onderhandelen met de
Belastingdienst. Vanuit onze ervaring delen wij graag de volgende tips (voor zowel fiscalisten als belastingplichtigen):

1. Een gedegen voorbereiding is essentieel

Bereid de onderhandeling gedegen voor. Zorg dat u exact weet waar u het over heeft inhoudelijk en zorg dat u uw concrete onderhandelingsdoel heeft bepaald. Dit onderhandelingsdoel dient ambitieus, maar wel haalbaar te zijn. Een onderdeel van de voorbereiding / onderhandelingsstrategie is ook het bepalen wie de onderhandeling op zich neemt. U als belastingplichtige, uw adviseur dan wel gezamenlijk.

2. Behandel uw tegenstander met respect

Behandel uw onderhandelingsopponent van de Belastingdienst met respect en zorg voor een goede onderhandelingssfeer. Dit betekent niet dat u niet hard mag onderhandelen, maar altijd vanuit de basis: hard op de inhoud, respectvol naar de persoon. Arrogant of hooghartig gedrag pakt veelal negatief uit.

3. Trucjes werken niet

Een “oude stempel gedachte” was om de bespreking met de Belastingdienst op een zo laat mogelijk tijdstip op de dag te plannen. Dan zou de inspecteur eerder toegeven omdat hij snel naar huis wil. Deze gedachte is onjuist en te doorzichtig. Een andere gedachte is dat dominant gedrag zou bijdragen aan een goed onderhandelingsresultaat. Ook een dergelijke houding werkt averechts (verwezen wordt naar tip 2).

4. Luister goed en communiceer duidelijk

Goed luisteren in de onderhandelingen is essentieel om erachter te komen wat de concrete insteek van de inspecteur is. Dat kunt u dan gebruiken om uw onderhandelingsdoelen te bereiken, dan wel bij te stellen. Soms ontstaan er namelijk buitenkansen in de onderhandeling, die alleen door goed luisteren kunnen worden gesignaleerd. Duidelijke communicatie van uw kant voorkomt irritatie achteraf dat bepaalde standpunten niet begrepen zijn of anders worden
uitgelegd, waardoor de onderhandeling weer opnieuw kan beginnen en zelfs kan stuklopen.

5. Houd er rekening mee dat u uw opponent nogmaals tegenkomt

Met de Belastingdienst heeft u een verbondenheid die niet eindigt bij afronding van de onderhandelingen. Vaak geld dat ook voor de betreffende adviseur. Houd daarmee rekening bij het voeren van de onderhandelingen.

6. Ga tussentijds gerust even uit elkaar

Ga indien nodig tijdens de bespreking uit elkaar om met de achterban te overleggen en om rustig vast te stellen of de onderhandeling op koers ligt en de financiële consequenties van de tussentijdse standpunten vast te stellen. Vaak gaan partijen ook uit elkaar vlak voor de fase dat er een deal tot stand komt.

7. Vat de gemaakte afspraken samen

Neem de gemaakte afspraken aan het eind van de onderhandelingen met de inspecteur door en vat deze in overleg met de inspecteur samen. Dit voorkomt verrassingen bij de schriftelijke uitwerking in het kader van de fiscale vaststellingsovereenkomst. Heeft u vragen omtrent dit onderwerp dan kunt u contact opnemen met Andy van der Mark (andy@vandermark.com).

Categories
Uncategorized

Het toekennen van aandelen aan werknemers kan zeer lonend zijn.

In onze fiscale en juridische praktijk komt het steeds vaker voor dat ondernemingen belangrijke werknemers de mogelijkheid bieden om aandelen te verkrijgen. De voordelen kunnen aanzienlijk zijn. Voor de onderneming een prima mogelijkheid om goed presterend personeel te binden zonder dat dit direct liquiditeiten kost. Voor het personeel een fiscaal voordelige beloning die zeer lucratief kan zijn. En waarschijnlijk het belangrijkste voordeel: aandeelhouderschap stimuleert het ondernemers- en verantwoordelijkheidsgevoel.

Enkele belangrijke fiscale en juridische aandachtspunten:

  1. Zorg ervoor dat de toekenning van aandelen op een zodanige manier gestructureerd wordt, dat de netto opbrengst voor het personeelslid maximaal is. Zo kan een toekomstig recht om aandelen te kopen (bijvoorbeeld bij goede prestaties) tegen een bij aanvang vastgestelde waarde, uiteindelijk een aanzienlijk fiscaal te belasten beloningselement bevatten. Het is fiscaal lucratiever om reeds bij aanvang aandelen toe te kennen, waarbij bij tegenvallend presteren, het personeelslid de aandelen weer (gedeeltelijk) moet teruggeven.
  2. Stel een gedegen participatieplan op. In dit participatieplan wordt meestal geregeld wat de gevolgen voor het aandelenbezit zijn bij vertrek van het personeelslid (deze gevolgen zijn veelal verschillend bij een vertrek op eigen initiatief dan wel bij een gedwongen verlaten van het bedrijf) of wat de gevolgen zijn bij een overname of fusie van de onderneming. Tevens wordt vaak aan de aandelenparticipatie een relatie- en concurrentiebeding worden gekoppeld.
  3. Laat uw onderneming voorafgaand aan de toekenning van de aandelenparticipaties waarderen. Dit om te voorkomen dat de belastingdienst al in de toekenning een aanzienlijk belaste uitkering aan het personeelslid kan zien. Daarnaast is inzicht in de waarde van uw onderneming ook belangrijk bij het vaststellen van de omvang van de hoeveelheid aan het personeel toe te kennen aandelen.
  4. Voor ondernemingen die aan het personeel geen stemrechten wensen toe te kennen: aan het personeelslid kunnen ook louter economische rechten op aandelen worden toegekend. De stemrechten kunnen dan bij de overige aandeelhouders verblijven. Het toekennen van stemrechten op aandelen vergroot overigens wel vaak de betrokkenheid van het personeel bij de onderneming.
  5. Zorg ervoor dat de aandelen voor het personeelslid niet gaan behoren tot een zogenaamd lucratief belang. Daarvan kan sprake zijn indien een onderneming diverse soorten aandelen toekent en de aan het personeel toegekende aandelen daardoor zeer hoog renderend kunnen zijn. De opbrengst zal dan worden belast tegen meestal 52% inkomstenbelasting.

Van der Mark & Partners heeft een ruime ervaring met het adviseren over en implementeren van aandelenplannen. Voor verder advies kunt u contact opnemen met Andy van der Mark (andy@vandermark.com).

Categories
Uncategorized

FISCALE ASPECTEN VAN INTERNATIONAAL ONDERNEMEN

Veel ondernemingen gaan op avontuur over de grens.

Dat internationale groei de toekomst heeft wordt door steeds meer ondernemingen onderkend. Internationalisering leidt tot een betere spreiding van omzet, een verlaging van de kosten, waaronder kosten voor personeel, en tot meer mogelijkheden om kapitaal aan te trekken.

De keerzijde is dat rekening dient te worden gehouden met veelal ingewikkelde regels die landen met elkaar afspreken en waaraan de onderneming dient te voldoen. Deze regels worden vaak vastgelegd in Verdragen.

Een goede fiscale planning is van groot belang. Deze planning dient te resulteren in een lage belastingdruk voor het concern. Een essentieel onderdeel van de fiscale planning is het op een correcte manier toepassen van de transferpricing regels. Volgens deze regels dienen met elkaar gelieerde ondernemingen zakelijke afspraken met elkaar te maken, zoals onafhankelijke partijen met elkaar overeenkomen in vergelijkbare situaties. Gebeurt dit niet, dan kan dit leiden tot niet gewenste fiscale gevolgen. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een dubbele belastingheffing.

Van belang is om als internationaal opererende onderneming de transferpricing methode vast te stellen die een redelijke vergoeding voor de uitgevoerde functies (waar wordt de meerwaarde gerealiseerd), gelopen financiële risico’s en de gebruikte activa tot gevolg heeft.

Daarnaast bestaat er een wettelijke documentatieplicht, ter ondersteuning van de transferpricing methodiek. Uit deze verplichte documentatie dient te volgen op welke manier de transferpricing methode is vastgesteld.

Van der Mark & Partners heeft veel ervaring en expertise op het gebied van transferpricing en het opstellen van de verplichte documentatie hiervoor. Voor advies kunt u contact opnemen met Andy van der Mark (andy@vandermark.com).